Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 24 04 2024 -  Ordentligt Clubraad

 17 04 2024 -  parfinale 3/3 A B 

 10 04 2024 -  hold 11/11 A 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Skraaen online

29 04 1998-Durrin Hynes

Skraaen

§ 1.

Clubben er stiftet den 14. September 1928 og er hjemmedøbt med Navnet "Studenterforeningens Bridge-Club".

§ 2.

Clubben har til Formaal at bekæmpe ubekymret Lediggang. overdreven Avislæsning og unødigt Ordskvalder samt at befordre den almindelige Hukommelse, Omtanke og Snarraadighed, alt ved at samle Studenterforeningens Medlemmer om Bridge-, L'hombre- og Tarokbordene i saa vidt mulig pinlig Tavshed.
I øvrigt agter Clubben at virke for en højnelse af det almindelige Niveau inden for Kortspilbevægelsen, dels ved at udrydde alskens Tilløb til "66 med de røde Esser" og lignende Tilbøjeligheder for det cyklende Rytteri alias Hasardspillet, dels ved at befordre Dyrkelsen af den ædle Bridge- og L'hombrekunst gennem regelmæssige Spillesammenkomster samt Dyster mellem Clubmændene indbyrdes og mellem disse og andre Clubbers Lemmer.

§ 3.

Ethvert medlem af Studenterforeningen samt enhver med Studentereksamen eller tilsvarende Eksamen kan blive Clubmand, dog forudsat, at han kender Kortene og kan opnaa Oldermændenes Agtelse.
Ingen kan derfor nyde Rang af Clubmand, forinden han ved en Optagelsesprøve af Oldermændene er fundet i Besiddelse af fornøden Kundskab udi Kortkunsten.
Oldermændenes Afgørelse er endelig, men disse kan dog - hvor Omstændighederne taler derfor - tilstede en Person, der ikke har bestaaet Prøven, Optagelse som Clubmand in spe, men hvis den paagældende ved en fornyet Optagelsesprøve, som afholdes inden 2 Maaneders Forløb, paany falder igennem, slettes han som Clubmand in spe, og han kan derefter ikke faa Adgang til Optagelsesprøve før efter 6 Maaneders Forløb.

§ 4.

Clubmændene - baade Ældre og Yngre - svarer et Contingent for Perioden fra den 1. September til den 30. April. Contingentet fastsættes af Clubraadet. Som Yngre Clubmand regnes han, der besidder et gyldigt Studiekort og samtidig opfylder Danmarks Bridgeforbunds Juniorregler.
Contingentet for en Hel Sæson forfalder til Betaling den første Spilleaften i Oktober Maaned. Ønsker en Clubmand at betale en Halv Sæson af gangen, forfalder Contingentet henholdsvis den første Spilleaften i Oktober Maaned og den første Spilleaften i Februar Maaned. Ved Forfaldstid indbetales Contingentet til den tællende Oldermand.
Har en Clubmand ikke betalt sit Contingent en Maaned efter Forfaldstid, er hans Forhold "slemt", og han rykkes da af den tællende Oldermand. Hengaar endnu en Maaned, uden at hans Contingent berigtiges, er hans Forhold "storeslemt", hvorfor han udslettes af Clubbens Bøger. Den saaledes udslettede vil ikke paany kunne opnaa Rang som Clubmand, forinden han har betalt Contingent for hele det siden Restancens Indtræden forløbne tidsrum og herhos givet Øl til Oldermændene.
Hvis nogen optages som Clubmand - eller som Clubmand in spe - i Aarets Løb, svare han Contingent efter denne §'s stykke 1 og 2.

§ 5.

Udtræden kan ske med en Maaneds Varsel til Udtræden en 1. September.

§ 6.

Clubbens øverste Myndighed er Clubmændenes Forsamling, Clubraadet. Ordentligt Clubraad afholdes hvert Aar i April Maaned. Uordentligt Clubraad afholdes, naar oldermændene faar lyst dertil, dog at saadant Raad skal afholdes inden 14 dage efter, at 10 Clubmænd skriftligt over for Oldermændene derom har fremsat Begæring med Angivelse af, hvad der ønskes forhandlet i Raadet, og endvidere ligeledes inden 14 dage efter at en suspenderet Clubmand har begæret sin Suspension prøvet af Clubraadet.
Clubraadet kan kun sammenkaldes af Oldermændene. Indkaldelse sker med mindst en Uges Varsel ved Kundgørelse på Studenterforeningens Bridge-Club's Opslagstavle samt skriftligt til Clubmændene. Kundgørelsen skal angive Genstanden for det indvarslede Raads Forhandlinger. Clubraadet kan dog, naar Dagsordenen er udtømt, kævles om alle Smaating vedrørende Clubbens Forhold, men under saadanne Drøftelser kan ingen Afstemning finde Sted og ingen Beslutning træffes.
Enhver Clubmand er adgangsberettiget og stemmeberettiget i Clubraadet. En Clubmand in spe er adgangsberettiget, men ikke stemmeberettiget i Clubraadet.
Det tilbørligt indvarslede Clubraad er beslutningsdygtigt uden Hensyn til de fremmødte Clubmænds antal. Clubraadets Beslutninger tages ved simpel Stemmeflerhed, dog at der til Vedtagelse af Beslutning om Clubbens Opløsning, af Ændring i nærværende Skraa og af Beslutning om en Clubmands ExClusion kræves et Flertal paa 2/3 af de afgivne Stemmer.

§ 7.

Det Ordentlige Clubraad vælger hvert Aar:
  1. Talende Oldermand
  2. Tællende Oldermand
  3. Skrivende Oldermand
  4. Seende Oldermand
  5. Tiende Oldermand
  6. Fem suppleanter
  7. To Revisorer
blandt Clubmændene. Valget sker ved simpel Stemmeflerhed, og Afstemningen foregaar, hvis nogen Clubmand forlanger det, skriftligt og med tilbørlig Højtidelighed.
Valget af Oldermænd gælder indtil næste ordentlige Clubraad. Afgaar en Oldermand før Valgperiodens Udløb, indtræder en af Suppleanterne; hvilken af disse afgøres ved Lodtrækning. Hvis paa een gang 3 eller flere Oldermænd afgaar inden Valgperiodens Udløb, indkaldes dog - snarest ske kan - et uordentligt Clubraad til Valg af Oldermænd i de afgaaendes Sted.
Afgaaede Oldermænd kan genvælges.
Det bør iagttages, at Oldermændene vælges blandt de Clubmænd, som maa antages bedst at vide, hvad Trumf er.

§ 8.

Clubbens almindelige Repræsentation og dens daglige Ledelse og Drift paahviler Oldermændene. De drager Omsorg for Arrangementet af Spillesammenkomster og Dyster mellem Clubmændene indbyrdes og med andre Clubber.
Den talende Oldermand fører Forsædet i Oldermandsmøderne og foredrager de foreliggende Sager. Han er Oldermændenes og dermed Clubbens Overhoved og Ordfører.
Den skrivende Oldermand udfærdiger Oldermændenes Skrivelser og Kundgørelser, hvorhos han i en dertil autoriseret Protokol indfører Referat af alle Clubraadsforhandlinger og vigtigere Oldermandsbeslutninger. Han samler og opbevarer alle til Clubben indgaaede Skrivelser og lignende og sørger for saa vidt muligt ligeledes at samle og opbevare Kopier af alle fra Clubben og dens Oldermænd udgaaede skriftlige Udfærdigelser. I en særlig Protokol samler han Turneringsresultater og Optegnelser desangaaende.
Den tællende Oldermand fører en omhyggelig Fortegnelse over Clubmændene. Han sørger for oppebærelsen af Clubbens Indtægter og forvalter dens Midler. Af Indtægterne, saa vidt de tilstrækker, afholder han Clubbens Indtægter og udgifter.
Oldermændenes Beslutninger træffes i Oldermandsmøder og tages ved simpel Stemmeflerhed. I tilfælde af Stemmelighed gør den talende Oldermands Stemme Udslaget. Oldermandsmødet er kun beslutningsdygtigt, naar mindst 3 Oldermænd er til stede. Oldermændene afholder Møde, naar 2 Oldermænd forlanger det, og i øvrigt naar Tørsten fører dem sammen.

§ 9.

I det ordentlige Clubraad aflægger den talende Oldermand Beretning om Clubbens Virksomhed i det forløbne Aar og gør navnlig rede for Resultaterne af de inden for Clubben afholdte Dyster og af de med andre Clubber afholdte Dyster.
Efter ham gør den skrivende Oldermand for sit Vedkommende Rede for Situationen, idet han særlig paa Basis af de af ham førte Optegnelser om Dystresultaterne fremhæver de Clubmænd, som ved deres sportslige Præstationer i Aarets Løb har gjort sig fortjent til Clubbens højeste Hyldest.
Endelig afgiver den tællende Oldermand en økonomisk Oversigt over det svundne Aar, idet han derhos foreviser Clubbens eventuelle Formue, redegør for dens Status og Punkt for Punkt gennemgaar det af ham førte specificerede Regnskab over Clubbens Indtægter og Udgifter i det forløbne Aar. Sluttelig udbeder han sig, ifald han sig dertil fordrister, Decharge.

§ 10.

Clubbens Indtægter bør i saa vid Udstrækning som muligt anvendes til Indkøb af "Psalmebøger" af Fabrikatet "Holmblad" og andre deslige for Kortkunstens Fremme nyttige Inventarier, til Anskaffelse af Præmier til Udsættelse i Turneringsdyster, hvilke Præmier ogsaa vil kunne tjene til at vække forøget Interesse for Kortkunsten, og til Clubbens Repræsentation.
Saadanne Præmier bør fortrinsvis bestaa i forskellige - ogsaa flydende - til Sporten hørende Naturalier.

§ 11.

Spillere til Repræsentationskampe skal stedse udvælges blandt de Clubmænd, der regelmæssigt deltager i Clubbens Spillesammenkomster.

§ 12.

Oldermændene fastsætter Clubbens Husorden og Reglementet for Deltagelsen i de af dem arrangerede Dyster. Oldermændene er berettiget til at gøre Deltagelsen i saadanne betingede af et mindre Gebyr til Brug ved Bestridelsen af de i Dystens Anledning i adskillige Henseender paaløbne Udgifter.

§ 13.

Enhver Clubmand er forpligtet til nøje at efterkomme de af Oldermændene i Henhold til foranstaaende § 12 fastsatte reglementariske Bestemmelser. Ligeledes er enhver Clubmand pligtig til at efterkomme Oldermændenes Anvisninger vedrørende de af dem arrangerede Dysters Plan og Gennemførelse, hvorhos han paa det nøjeste bør følge de Paabud, som maatte blive givet af de af Oldermændene ved slige Lejligheder eventuelt indsatte Officials.

§ 14.

Den Clubmand, som kigger i Kortene, forsætligt eller gentagne Gange af grov Uagtsomhed svigter Kulør, uden tvingende Nødvendighed passer Spadille, spiller Sludresjavs ved Bridgebordet eller i øvrigt forsynder sig mod Kortkunstens skrevne og uskrevne Love, kan af en Oldermand suspenderes, saaledes at han - saa længe Suspensionen varer - ikke kan nyde Rang eller Rettigheder som Clubmand. Paa samme Maade kan den Clubmand suspenderes, som lader haant om sine Forpligtelser efter Bestemmelserne i foranstaaende § 13. En Oldermands Beslutning om en Clubmands Suspension træder straks i Kraft.
Oldermandens Beslutning om Suspension forelægges næste Oldermandsmøde, der efter en Forhandling, hvorunder der gives den suspenderede Lejlighed til at fremkomme med sine Indvendinger eller Undskyldninger, ophæver eller stadfæster Suspensionen og i sidstnævnte Fald bestemmer dens Varighed. Den suspenderede kan begære Spørgsmaalet om Suspensionens Berettigelse forelagt Clubraadet til Afgørelse, jævnfør § 6, 1. Stykke in fine.
Den Clubmand, der særlig groft eller oftere gentaget forbryder sig som ovenfor ommeldt, kan paa Oldermændenes Indstilling ved Clubraadets Beslutning exCluderes af Clubben. Ved ExClusionen mister den paagældende for stedse adgangen til at nyde Rang, Rettigheder og Hævning som Clubmand, hvorhos de ham eventuelt af Clubben tildelte højeste Hyldester uopholdelig mortificeres ved Bekendtgørelser i et af Clubben udsendt Skrift.
Ovenstaaende Skraa er vedtaget paa det ordentlige Clubraad Onsdag den 29/4 1998 og forsynet med de Ændringer, der blev vedtaget paa det uordentlige Clubraad Onsdag den 26/11 1997.