Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 24 04 2024 -  Ordentligt Clubraad

 17 04 2024 -  parfinale 3/3 A B 

 10 04 2024 -  hold 11/11 A 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Nye vedtægter

09 03 2020-Margrethe Rykov

Herunder ses de nye vedtægter for Studen. De blev vedtaget på Uordentligt Clubraad onsdag d. 26/2-2020

Vedtægter for Studenteforeningens Bridgeklub af 1928§ 1

Navn og hjemsted

Klubbens navn er Studenterforeningens Bridgeklub af 1928. Klubben har hjemsted i København og på Frederiksberg. Klubben er stiftet den 14. september 1928.§ 2

Formål

Studenterforeningens Bridgeklub har til formål at tilbyde et socialt fællesskab med tilbud om bridge og andre aktiviteter i tankesport til især unge mennesker, der ønsker at fremme deres tankevirksomhed, mentale sundhed og udvikling af almene sociale kompetencer.

Klubben agter at have aktivitet i lokaler, der understøtter uddannelsen af de unge.

Det sociale fællesskab skal fremme unges uddannelse i samhørighed med aktiviteter, der fremmer mødet mellem unge og ældre, der kan vejlede i tankesportsaktiviteter, samt aktiviteter for ældre, der ønsker at modvirke tidlig demens ved at anvende deres mentale kapacitet til, i socialt samvær med andre, at deltage i regelmæssige sammenkomster, der understøtter klubbens formål.§ 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund, og dermed distrikt København, og er som sådan underlagt såvel forbundets, såvel som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de gældende regler.

Medlemsbladet ”Dansk Bridge” modtages i klubabonnement.§ 4

Medlemskab

Medlemskab af klubben er åbent med de begrænsninger, som de ydre pladsmæssige rammer måtte lægge på antallet af medlemmer.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.

Æresmedlemmer udpeges af den samlede bestyrelse.§ 5Kontingent

Størrelsen af klubkontingent og spillebetaling, samt betalingsterminer herfor, fastsættes af bestyrelsen.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

Kontingentrestance kan efter bestyrelsens beslutning medføre eksklusion.§ 6Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for klubben, eller har en adfærd, der skader oplevelsen af klubliv for andre. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om udelukkelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at den sættes på dagsordenen som særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§13 og 14.

Hvis en bruger, der ikke er medlem af klubben, handler til skade for klubben, eller udviser en adfærd, der skader oplevelsen af klubliv for andre, kan ethvert bestyrelsesmedlem udelukke brugeren fra klubbens lokaler midlertidigt. Permanent udelukkelse kræver en bestyrelsesbeslutning.§ 7

Ordinær generalforsamling, samt generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker gennem opslag i klublokalet, ved annoncering, eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med 14 dages varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden/bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 15

På generalforsamlingen kan der kun træffes bindende beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen.

Enhver afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.§ 8

Dagsorden

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering om det foreløbige regnskab. Godkendelse af det reviderede regnskab sker ved en ekstraordinær generalforsamling primo september.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 7.§ 10

Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ved opstået ledighed kan den tilbageværende bestyrelse udpege en stedfortræder, som fungerer for resten af perioden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.§ 11

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Kassereren orienterer om det foreløbige regnskab ved den ordinære generalforsamling ultimo april og regnskabet godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling primo september. Årsregnskabet revideres forud for denne generalforsamling af den valgte revisor.§ 12

Tegning og hæftelse

Ved køb, optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom eller andre betydende forhold tegnes klubben af formanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Hverken klubbens medlemmer eller klubbens bestyrelse hæfter personligt for klubbens forpligtelser.§ 13

Klublokaler

Bestyrelsen kan anskaffe, finansiere og drive en ejendom, der fungerer som klublokaler for Studenterforeningens Bridgeklub af 1928.§ 14

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst totredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.§ 15

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst totredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

På selv samme generalforsamling træffes beslutning om, hvorvidt en eventuel formue skal tilgå Dansk Skolebridge, eller andre almennyttige formål i København og på Frederiksberg.Disse vedtægter træder i stedet for Vedtægter af 26.11.1997.Vedtaget på Uordentligt Clubraad i Studenterforeningens Bridge-Club af 1928 den 26. februar 2020.Dirigent:

...........................

(Henrik Kruse Petersen)

Referent:

..........................